مثل باد رفت :: ۱۳٩٦/٤/۱٥
با یادی از گذشته های دور :: ۱۳٩٦/۳/۱٢
مرده ائی که راه می رود :: ۱۳٩٦/٢/٥
انتظار :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
شادی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
دخترم :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
بدان :: ۱۳٩٥/۸/٢٤
;دست تو :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
صدای چکاد :: ۱۳٩٥/٥/۱٤
مادرم :: ۱۳٩٥/٥/۳
همه با هم پیر شدیم :: ۱۳٩٥/٤/٢٦
اواز شبانه :: ۱۳٩٥/٤/٢
بخاطر بهار :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
اشتی :: ۱۳٩٥/٢/٢۸
انتظار :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
صدای شعر تو :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
ایینه را وداع نیست :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
کار :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
کتیبه :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
چشمه :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
مرد ایستاده است :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
عاشقان :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
شادی :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
اعترافات فرای اعتقادات است :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
رنگ عشق :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
راه رهایی :: ۱۳٩٤/٢/۱
خواستن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
ناله ی دل :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
باغ نهاوند :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
شیر پاک خوردگان :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
پایان کرگدن :: ۱۳٩۳/٦/۳
زندگی :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
بدرود :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
۱۳٩۳/٤/۱٥ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
انتظار :: ۱۳٩۳/۳/٦
عشق :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
تو بمان :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
۱۳٩٢/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
همسرم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
شاکی :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
بمان :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
شکار زیبائی :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
سکوت :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
پائیز :: ۱۳٩٢/٧/۱
مرز سرخ :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
دوستی :: ۱۳٩٢/٥/۳
فرجام عشق :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
عشق :: ۱۳٩٢/۱/٩
بال پرستوها :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
بوی عید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
دستهای من :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
با یاد ی از گذشته های دور :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
امید :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
چهار فصل وصل :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
بدنبال من بگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
ببخش :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
وفا :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
میله های ملاقات :: ۱۳٩۱/۸/٧
پائیز :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
نقش :: ۱۳٩۱/٧/۳
هم وطن :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
راه :: ۱۳٩۱/٥/۱
ارزش :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
فصل پنجم :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
شرط بندی :: ۱۳٩۱/۳/٤
صدای گیاه :: ۱۳٩۱/٢/٢
مرا هم برسان :: ۱۳٩۱/۱/٧
بوی بهار :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
رها و من :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
وداع :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
دیوار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
پرواز فردا :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
پای عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
فروغی باش :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
ازادی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
انسان دیگری :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
ناجی :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
بی پناه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
رنج شدن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
نشانی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
فردا :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
کوه :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
رابطه ها :: ۱۳٩٠/٩/٧
اندوخته :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
بهانه :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
می ائی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
گمشده :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
کوچه ی پاییز :: ۱۳٩٠/٧/۱
شادی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
هوا خوری :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
بال پروانه :: ۱۳٩٠/٥/۸
دل ما :: ۱۳٩٠/٤/٦
بوسه اخر :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
کلون :: ۱۳٩٠/۳/٤
شجاعت :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
امید :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
رابطه :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
افق :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
رقص بهارانه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
به افق مهربانی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
غارت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
صدای ابری :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
چنار تبریزی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
زخم تو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
دست های تو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
صدایت :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
یاد تو :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
غم ما :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
با هم باشیم :: ۱۳۸٩/٩/۱٩
اخراجی :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
سنگسار :: ۱۳۸٩/٩/٦
پرواز :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
سکوت بهشت :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
درد :: ۱۳۸٩/۸/٦
امید :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
بوی رفاقت :: ۱۳۸٩/٧/۱
وطنم :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
شاه (کار) :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
شادی :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
ارایش :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
اه ... مظلوم :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
شعور نور :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
۱۳۸٩/٤/٦ :: ۱۳۸٩/٤/٦
سفر به چند سالگی :: ۱۳۸٩/۳/٩
بیا :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
گمشده ام :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
پر شا پرک شکسته :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
کودکی :: ۱۳۸٩/٢/٤
درد هایم :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
تبعید :: ۱۳۸٩/۱/٩
بهاران خجسته باد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
صداست که میماند :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
نگاه تو :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
بی بهانه :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
وجین :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
هرس :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
تندیس :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
دوری از تو :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
هجران :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
نیایش عاشقانه :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
دوری :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
اااا افق :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
تو در خود غرق شدی :: ۱۳۸۸/٩/۸
تقسیم به نسبت :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
شکوه :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
یادم بماند :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
گناه :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
غفلت :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
تب :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
اوای پرواز :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
سفر :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
اشک :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
فالگیر :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
باز گشت :: ۱۳۸۸/٦/۸
۱۳۸۸/٥/٢٥ :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
بی اواز :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
هم اشکی :: ۱۳۸۸/٥/٩
نیاز ادمی :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
و عشق :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
پروانه :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
یک اعتراض :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
نمی خواهم :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
ابزار حقیقت :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
طلوع ....... غروب :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
بوسه :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
بانوی دراز رنج :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
مائده عمر :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
ارزش :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
چنان خشک سالی ......... :: ۱۳۸۸/٢/٢
بدرود سال 87 :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
باختم من :: ۱۳۸۸/۱/۳
مثل همه ی گلهای بهاری :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
هوا خوری و خوشبخبی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
بهار :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
پو یا :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
پو یا :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
هم سر نوشت :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
سهم من :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
رو دار :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
اواز اعتماد :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
نشان حیات :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
یلدای تو :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
نه من زیاده خواه نیستم :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
پاسخ به نامه خواهرم :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
گل شبدر :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
رانش زمین :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
ازادی :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
پدر خوانده ها :: ۱۳۸٧/۸/٩
دندان درد :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
مهر اب :: ۱۳۸٧/٧/٥
پل عبور :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
هم اوازی :: ۱۳۸٧/٦/٤
نترس :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
گندمزار پدری :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
نصیحت دوستانه ی یک دوست :: ۱۳۸٧/٤/٧
انتقاد :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
نگاه :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
سایبان من :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
بهای عدالت :: ۱۳۸٧/۳/٢
من گناه کارم :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
انسان و اجتماع :: ۱۳۸٧/٢/٢٧
شورش :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
بوی تو :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
یک سفر کوتاه :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
یک سفر کوتاه :: ۱۳۸٧/۱/۸
انسان و اجتماع :: ۱۳۸٧/۱/٤
با یادی از گذشته های دور :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
انسان و اجتماع :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
کجای اسمانی :: ۱۳۸٦/۱٢/۸
دچار :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
اشک ندامت :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
به پيش واز بهار ... به پيش واز عيد رها :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
اشک کبوتر :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
ارام باش :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
با عشق به رها :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
حيرت :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
مزه ی زندگی :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
وعشق پندار است :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
مهربان باش :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
با يادی از گذشته های دور :: ۱۳۸٦/٩/۱
سرخ و سياه :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
خنده های ایليا :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
غروب :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
جاده غربت :: ۱۳۸٦/۸/۸
نفرين بر دريا :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
هالو :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
من و سايه ام :: ۱۳۸٦/٧/٩
نميخام :: ۱۳۸٦/٧/٦
ومن هم تمام شدم :: ۱۳۸٦/۳/۱۸
هجوم حقيقت :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
خشم حق :: ۱۳۸٦/۳/۸
تونل زمان :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
انجماد جان :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
پرسه :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
رنگ عشق :: ۱۳۸٦/۱/٩
شعر و شاعر :: ۱۳۸٦/۱/٢
فرياد زيبا :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
بخشش :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
پای سخن :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
برای خنده های تو :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
هديه سفر :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
اينجا تهران است :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
انتظار :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
سکوت :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
احترام :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
۱۳۸٥/٩/٢۳ :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
عاشق :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
اشتی جهانی :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
دخالت :: ۱۳۸٥/٩/٧
پاييز :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
و عشق :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
حسرت :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
دولت :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
خواص :: ۱۳۸٥/۸/٦
بوی خشونت :: ۱۳۸٥/۸/٢
بامداد :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
هنر شوهر بودن :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
سر به زیر :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
هراس :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
دو نکته :: ۱۳۸٥/٧/٥
مهاجر :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
اموزگار من :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
بهروز شما :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
هنر :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
نگران من :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
رمز رهایی :: ۱۳۸٥/٦/٩
مهر بانی رفت :: ۱۳۸٥/٦/۸
ا را یش :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
انتظار :: ۱۳۸٥/٥/٢٤
تحمل و تامل :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
بهانه :: ۱۳۸٥/٥/۱۸
مهر :: ۱۳۸٥/٥/٥
هستی :: ۱۳۸٥/٥/۳
جو ا نی و پير ی :: ۱۳۸٥/٥/٢
۱۳۸٥/٤/۳٠ :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
۱۳۸٥/٤/۳٠ :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
۱۳۸٥/٤/۱۸ :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
روشنائی :: ۱۳۸٥/٤/۱
راه عشق :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
۱۳۸٥/۳/٢٥ :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
نوبت عاشقی :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
اموزش :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
۱۳۸٥/۳/۱٩ :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
۱۳۸٥/۳/۱٩ :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
پرسش و پاسخ :: ۱۳۸٥/۳/۳
۱۳۸٥/٢/٢٧ :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
۱۳۸٥/٢/۱۸ :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
۱۳۸٥/٢/۱٧ :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
۱۳۸٥/٢/۱٧ :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
خنده مونا :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
نان و نمک :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
۱۳۸٥/٢/٦ :: ۱۳۸٥/٢/٦
وطن پرستی :: ۱۳۸٥/٢/۱
۱۳۸٥/٢/۱ :: ۱۳۸٥/٢/۱
خاطره :: ۱۳۸٥/٢/۱
ترس :: ۱۳۸٥/٢/۱
۱۳۸٥/۱/۳۱ :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
مهمانی :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
ماهی عید :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
بوسه ها :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
۱۳۸٥/۱/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
اینهمه عشق :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
۱۳۸٥/۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
پرواز :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
گل شبدر :: ۱۳۸٥/۱/۱٢
۱۳۸٥/۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
یادمانی از وطن :: ۱۳۸٥/۱/٥
باز بهار :: ۱۳۸٥/۱/۳
گدای نوروزی :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
نامه به یک دوست :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
مرگ یک دوست :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
سایه خود :: ۱۳۸٤/۱٢/٤
زخم زبان :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
ثری :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
فرهنگ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
سیاوش کسرائی :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
در انتظار غلام :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
رها :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
رها :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
رها :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
چهار فصل من :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
درد :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
اسفالت :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
کمون امروز ما :: ۱۳۸٤/۱٠/٩
غروب :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
مرغ عشق :: ۱۳۸٤/۱٠/٤
همه ی خانواده ام :: ۱۳۸٤/٩/٢٩
زندان :: ۱۳۸٤/٩/٢۸
۱۳۸٤/٩/٢٠ :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
دخترم را :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
نگاه علی :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
وظیفه :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
برد و باخت :: ۱۳۸٤/٩/٩
۱۳۸٤/٩/٧ :: ۱۳۸٤/٩/٧
حقیقت :: ۱۳۸٤/٩/٤
درخت :: ۱۳۸٤/٩/٢
اسب پیر :: ۱۳۸٤/٩/۱
۱۳۸٤/۸/٢۸ :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
۱۳۸٤/۸/۱٧ :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
۱۳۸٤/۸/۱٧ :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
۱۳۸٤/۸/۱٧ :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
۱۳۸٤/۸/٧ :: ۱۳۸٤/۸/٧
۱۳۸٤/٧/۱٥ :: ۱۳۸٤/٧/۱٥