رها   

 

 د رساعت یک و سی دقیقه بامداد دیروز اولین رییس جمهور زن ایران

 به دنیا امد

 

 

 

 

لینک
۱۳۸٤/۱٠/۱۸ - رضا