رها   

                                                                                   

           پای تا ک تازه                                                       

 

                         که تازه

                               برگ را

            تجر به می کند

                     رقص مستانه می کنم

لینک
۱۳۸٤/۱۱/۱۸ - رضا