در انتظار غلام   

 

        اما  مرا

              همین بس

     که انتظارت

          بر من

   نه انتظار

         هر کس

.......................

لینک
۱۳۸٤/۱۱/٢٥ - رضا