انچه راکه من بنويسم شما نخواهيد خواند          

وانچه راکه شمابخوا نيدمن نخواهم نوشت

                    من تنها برای دل خودم مينويسم

 

 

 

لینک
۱۳۸٤/۸/۱٧ - رضا