گل شبدر   

                

 

       تمامی گلهای جهان هم                                      برای حسن زنده دل

                             تب می کنند

  بیا نبض این گل شبدر بگیر

 ببین چگونه در اتش تب تبعید می سوزد

             به شتابید

  پاشویه اش کنید به می

                               مینا

  رو به افتابش بخوابانید

  تا دیر نشده

  از شبنم شقایق و

                        پرز یاس

  پمادی به پیشانیش به مالید

    ورنه او

  بااین اتش تب تبعید

                           خواهد سوخت

  و کرم شبتاب بی نور

                            خواهد ماند

                         

لینک
۱۳۸٥/۱/۱٢ - رضا