من اگر امروز بميرم  هزاران کار نا تما می خواهم داشت که هيچ انسان ديگری

قادر به تکميل وادامه ی ان نخواهد بود .

 مرگ نا تمام ماندن کار هر انسان است.

لینک
۱۳۸٥/۱/۱٤ - رضا