با جانی شکسته و جامی تهی وارزويی که سينه بر سينه خورشيد می سايد

ما همواره زيسته ايم ديگران را .

لینک
۱۳۸٥/۱/٢٠ - رضا