دست باسمان می گشاييم تا باران ببارد

                      وقتی باريد

                        چتر بدست ميگيريم

         

 

    

لینک
۱۳۸٤/۸/۱٧ - رضا