۱- گربه ها وجود دارند برای آنکه خوب موش بگيرند

۲- گربه ها وجود دارند زيرا موشها را خوب می گيرند

لینک
۱۳۸٤/۸/٢٧ - رضا