پرسش و پاسخ   

 

 در چه سنی هر انسانی درست ترين جواب را بر هر پرسشی

 می دهد ؟ 

 

لینک
۱۳۸٥/۳/۳ - رضا