هر انسان مکان کوچکی را اشغال می کند؛ اما فضايی که ايجاد می کند  بسيار

 وسيع است.

 سکوت مجالی می دهد به فضا؛ رعايت فضای ديگری حرمت به فضای خود است.

 من از نا علاجی حرف می زنم انهم برای دل خودم

لینک
۱۳۸٥/۳/٤ - رضا