کاريکاتور: هنريست روز گو و کم گو که با ابزار روز به روز پر تحول انسان پاسخ

می دهد.

لینک
۱۳۸٥/۳/۱٩ - رضا