انتخاب از يک مجله سال ۱۳۳۶

 

              بدين کشور کسی خدمتگزار است

                                                    که دهقان است يا اموزگار است

 اکثر نخاله های ولايات به پايتخت سرا زير می شونند وتمام ان کسانی که 

 تحمل رنج ومشقت ومبارزه با طبيعت سخت سروشرايط دشوار تهيه نان و

 حفظ شرافت انسانی را دارا می باشند به استواری کوه ها؛ در کوه پايه ها

بزندگی سخت اما با شرافت خود ادامه ميدهند.

پايتخت مرکز فساد و سالوس    گريست و هر چه از ان دور می شوی انگار ان

شرافتی که خود روزی داشتی و اينک از ان دور شده ايی بيادت می ايد.

 و هر چه از مرکز دورتر ودورتر ميشوی بانسانيت از دست رفته ات نزديکتر و

 نزديکتر می شوی .........

  ..................................

وای به حال ما که ديگر فرصت سفر را هم از دست داده ايم..

 ..........................

لینک
۱۳۸٥/۳/٢۳ - رضا