من همین اندازه می فهمم می گویم.

 ای کاش  ای کاش .ای ..........................................کاش

 همه ی گوینده های  ما همین نکته را رعایت می کردنند . انگاه من و تو نا چار نبودیم

 که اینهمه اراجیف را بشنویم.و بخوانیم

لینک
۱۳۸٥/۳/٢٥ - رضا