هر چه ما پيش می رويم شما احمق تر می شويد.

اين سرنوشت مردم ماست

 وقتی ما به سوسياليسم می رسيم شما در بر بريت هستيد .

 اين سر نوشت مردم ساکت ماست

 

لینک
۱۳۸٥/٤/۱٠ - رضا