رابطه ی خدای من بامن به چه کسی ربطی دارد.؟

 چرا در روابط شخصی خدا دخالت می کنيد.؟

 اما خدا در روابط شخصی ی هيچ کسی دخالت نمی کند ( از بس که مهربان است.)

 چرا شما مهربان نيستيد ؟

لینک
۱۳۸٥/٤/۱٦ - رضا