سو دای ندامت را هیچ کس نخو اهد  د ید . نا دم چرا زیرا او بردش با خت است.

لینک
۱۳۸٥/٤/۳٠ - رضا