انتظار   

انتظار من و                                           برای فریده

امدن تو

  نقدی ست

 بر هجوم بی ایستای

           دلم

مگر نه اینکه

می بینی و

ارام می گیری

ارام بگیر

انتظار را

 خا صیت

 این باشد.

.........................

لینک
۱۳۸٥/٥/٢٤ - رضا