مهر بانی رفت   

                                                                    و بهروز هم رفت

 اولین روز ؛ روز های بی تو                                                                            

                    اغاز می شود

اما ما می دانیم

تو

    با د نیای زیر خاک

                       نیز

             مهر بانی

انقدر او از خو اهی خواند

   تا ریشه ها

            جو انه زنند

 حا لا کسی ایا هست

  تا مهربا نی را

                     برا ی ما بخوا ند

............................          ۲/۶/۸۵

لینک
۱۳۸٥/٦/۸ - رضا