رمز رهایی   

 

 نشان نشاط توست

که در خون من می چرخد

وشوق

       جوانه می زند

          در دلم

اب رفته به جوی باز می گردد

و چشمه ی تشنگی ام

از رشد رشید ا نه تو

اب می خورد

 سرود  سیا هی

        در من

 غروب می کند

و رمز رها یی را

در چشمان درخشان

 ( رها) یم

            رو یت می کنم

 ...............................

لینک
۱۳۸٥/٦/٩ - رضا