پندار نیک   گفتار نیک    کردار نیک

  شاهین دلم در پی شکار توست            بگریز نازنین که گرفتار نمی خواهمت

 

 

بهر دلیلی چواسیرمن بی دل شدی    میله زندان خود باش گفتار نمی خواهمت

 ابروی سما در پر پرواز تو بود                   شاهین سما هستم وپندار نمی خواهمت

 با هرخط و خالت خاکسار جماعتی شدی     چو پا بسته من بی دل شدی کردار

                                                                                           نمی خواهمت

/ 0 نظر / 4 بازدید