اسب پیر

                 دیروز اسب سقید وحشی تمام شد

                                          یادش گرامی باد

    لخت مانده اسب پیری را مانم

  یکه تاز در رویا ها

   مگس پران زخمهای ناسور

   حکایتها دارم از زخم

    از گوشتهای مانده لای ناخنهایتان

   خونهای ماسیده بر نوک مهمیزتان

    انجا که یکه تاز تازیدن بودی

   وبر گرده عرقریزانم

   هزار باران مهمیزات را

               چکانیدی

    چه شکایتی

     هردو خواستار بودیم در رسیدن

  تو بمعشوق

               من برویا

 

      هر ایستاده را رویای رفتن است در من

   رفتن رفتن  اما نرسیدن

  اری  اری رساندن و خود نرسیدن

 و انگاه  اماجگاه هر مزاحم پشه ای

          بر گرده ات شدن

 

بدشت مانده چشمان منتضری را مانم

   رویای هر بگل نشسته

    اما من باد بودم وباد پای

   وبا پاهایی که هر ایستادنی را

  بی ریا انکار می کند

   فرو می روم در خاک

  با نگاه های هنوز دوخته بر دشت 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید