سو دای ندامت را هیچ کس نخو اهد  د ید . نا دم چرا زیرا او بردش با خت است.

/ 0 نظر / 3 بازدید