مهمانی

 

 به مهمانی چشمها یت امده بودم

     از راه دور

 تا خسته خسته جانم را

 در میان پلک هایت

                        پنهان کنم

 و ریش ریش دوریت را

 با فر مژه ات

                شستشو

و نگاهت را

  بر روی

      درد درد م کشیده

  و لحظه

          لحظه

                بخواب روم

  تا سیاهی چشمانت

 بختک سیاه   خوابم را

      از یادم برد

 .................................

رشت ... تولد ترانه رحیمی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید