هر انسان مکان کوچکی را اشغال می کند؛ اما فضايی که ايجاد می کند  بسيار

 وسيع است.

 سکوت مجالی می دهد به فضا؛ رعايت فضای ديگری حرمت به فضای خود است.

 من از نا علاجی حرف می زنم انهم برای دل خودم

/ 1 نظر / 2 بازدید
ليلا

در مورد فضايی وسيعی که انسان ايجاد می کند با هات موافقم ولی به نظر من اين فضا بیشتر با احساس و افکار آدم شکل ميگيره و کمتر با صحبت