تعريف مردانه از زن

 

 حس ظرافت من ؛ از اين همه زمختی خود خسته شده ام

چقدر حس رنجمند مرد بودنم را تحمل کنم .

 در تو می گردم ظريفی را  نه زيبايی را

.........................................................

/ 0 نظر / 3 بازدید