شکار زیبائی

 این اسمان یکی پتک می خواهد

بر سندان سکون جیوه تقدس

تا ساخت این ساختار رکود بشکند

غروبش از دلگیری تهی

و شب هایش از کهولت رها

تا صبح هایش برای شکار زیبائی

             جوان باشد

اری این اسمان یکی پتک می خواهد

پتک کاری کاوه

........................................

/ 0 نظر / 25 بازدید