به رها

 لثه ات باد کرده؛ بی تابی می کنی؛ داری دندون در می اری.

 تا کی نيش بزنه و تو اروم به گيری.

 دلم باد کرده؛ بی تابی می کنم.تا کی نيش بزنه و دلم دندون در اره.

 به به چه اش دندونی تو راهه رها جون

/ 1 نظر / 2 بازدید