زندان

          هیچ روزی از امروز با ارزش تر نخواهد شد

               ....................

       هرصبح اهی شدیم

                      از ریزش ستاره ایی

    و امیزه

          اه هایمان

  ابری شد

            در شبانه ها

  فرو ریختیم از پر پر

                          مژه ها

         عزیزانمان را

 واینچنین بود

           روزها و شبهای زندانمان

   بی انکه

               روزنه

    لبخندی را   

    بوسه زده  باشیم    

               

    وافتاب ازادی را

       روئیت

      .................   

/ 0 نظر / 2 بازدید