پيری نا توانی نيست . پيری پی بردن به ناتوانی ست

 پدر وقتی پير می شود امر و نهی پير می شود. از اين روست که پدر بيشتر با نوه حال می کند وهمچنين نوه با پدر بزرگ. چون ديگر از امر ونهی خبری نيست.

 

 اما مادر وقتی پير می شود . مهر پير می شود . مهر پير ؛ محد اسايش است

هيچ بالش اسايشی اسوده تر از زانوی مادر نيست.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید