خنده مونا

 با دیدن خنده های تو

    یخ ی دستهایم اب شد

 نه دیگر جیغ بنفش نخواهم کشید

 پاسبان گرمایی  خواهم بود

 کز دهان اتش گرفته تو

                        بر خاسته

  دلم بکار خواهد امد

 و با گیتار هر گیتار زن ناشی

 زیر نهال کوچکی

 که تازه برگ را

   تجربه می کند

   خواهم رقصید

 ............................ 

 برای مونا دارابی عزیز

  

/ 0 نظر / 3 بازدید