برای ليلا

 وقتی با خودم مشکل دارم چه گونه می توانم به پرسش های تو جوابی داشته

باشم. از بدی روزگار من دختری ندارم. از ديگری چه انتضاری می توان داشت.

 بايد توان زيستن با خود را داشت وچشم ياری از هيچ خدايی را نبايد داشت.

 اگر دختری داشتم اين را می فهميد .

 اما با پوزش تو ليلا نمی توانی اين را بفهمی.

  می توانی ؟؟؟؟         

/ 0 نظر / 2 بازدید