به ليلا

 نگاه زن به مرد يک نگاه شخصيتی ست. نگاه مرد به زن يک نگاه زينتی ست.

 اشکال اساسی در اين دو نوع نگاه است .

انجا که زن از مرد شخصيت می خواهد .گويا خود از شخصيت کم دارد.وانجا که مرد

از زنزينت وزيبايی می خواهد گويا خود از زيبايی کم دارد.

 درک درست از اين نکات موجب پيشرفت در اسايش وارامش خانواده هاست.

 از اتکا      و طلا  دست برداريد.

    .......................................

/ 0 نظر / 2 بازدید