چهار فصل من

 

         اه اگر بهار خنجری باشد

                                 درمیان دو کتف 

          و زخم دهان گشوده ات 

                                                                                   

                  تابستان به کرم زاری

    پاییز ریزش خوناب

                     زخم ات

       وزمستان  قندیل  قندیل

                                چرک

      در میان دو کتف

     شاید انگاه بدانی

           که دوریت

    چه چهار فصلی می نوازد

                     در دلم

                    

                                                                                  

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهاجر

هیچ وقت فراموش شدگان فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند[:S004:]