يکی به انچه نمی شناسد مومن است و ديگری به انچه نمی داند و نمی فهمد

 کافر وهر دو در انچه باور دارند يا ندارند همسطح و اين حکايت روشنفکران ايران ماست .

/ 0 نظر / 2 بازدید