مرگ و زندگی

            دو يار ديرينه اند

                             به هم

 وقتی مرگ هست

                    تو نيستی

 وقتی تو

           هستی

  مرگ نيست

  ادمی از نزديکترين

                     دوست اش

      هرگز

           نمی ترسد

..............................

/ 0 نظر / 2 بازدید