برد و باخت

    دو بار

 باید گریست

 در

این روزگار                                                                                                                                                                 

وقتی  که   بر دی                

اغاز افتخار

و انگاه که

باختی

 پایان  انتحار

مگر چه

    فاصله ایست

 بین برد و باخت

   انی ست که                                                             

       درهیج انی                                               

               نگنجد

                سر عت

               زیاد کن

  وبگذار

           ما

  بازنده

             روزگار باشیم

                         هماره                          

                 .......................

 

 

                                   

                 

 

   

/ 0 نظر / 3 بازدید