کمون امروز ما

                                   مدارا

                               ...................

 جهان انسانی انسانها جز مدارای دیگر انسانها وطبیعت راه نجات دیگری ندارد .

 بدنبال انواع  ایسمها  نباشید  فریبی ایست که روشنفکرانی نظیر افلاطون درراه

  مدارا ایجاد کرده اند

 مدارا هجم همزیستی انسان ها می باشد جه فرد با فرد چه فرد با جهنم جامعه

 چه جامعه با طبیعت

           .............................

                                                                               وداود هم رفت

    وما انتظار را زیسته ایم و

  به انتظار نشسته

                 بی هیچ بشارتی

 بشارت غریبانه مرگ مان را

                   غریبانه

                         سوگواریم

     کمون مان                            

     بهشت زهرا

       دیدار مان

        در دستهای مرده شور

                           از پشت شیشه

بخار گرفته

 

  انگار زنده بگور مان

                       می کنند

                             با انتظار مان   

                                         بی هیچ مراسمی

                                                               در این

                                                                       گورستان     

                     ............................        

/ 0 نظر / 3 بازدید