هستی

د و یدن  د و یدن تا

ر ستگاری ؟

می ی ارا مش د ر کمین است تا

فرسایش را تندری باشد

سپیدی سکو تی به نشیند

لا ز مه اسایش و

سر و دی از سه تا ر نوا زش

                    هفت گا نه با ید زیست

                                        کلید هستی را

                           هار مو نی هر یک

                                                  با هفت

         ........................................................

/ 0 نظر / 2 بازدید