اسفالت

 

      رسیدن بتو

    ببین چقدر

               جاده ها را اسفالت کرد

    اما من

            هنوز

                   بتو نرسیده ام

             ببین

                   چه دهانی

                             از من

                                 اسفالت شد

                     ..................................... 

/ 0 نظر / 2 بازدید