نگران من

  برای دکتر حسن فشارکی زاده استاد عزیزم

...........................................................................                                                                                        

 نگران من خواهی بو د

       حتا در گور

نگران زخمهای دلم

       اری

ان زخمهایی که

از زخمه های  سازی

                     نا جو ر

 که در این چرک ایینه وطن

                              کم نور

     گشته  است

                     نا سور

که دستهای حکیمانه تو

در کو چه باغهای ز یستن

در پی ی مدا وای ان

          نگران

   پرسه پرسه

می زند

                    هنو ز

در این شتای جهان سوز

..............................

/ 0 نظر / 4 بازدید