سیاوش کسرائی

 

       مرگ یک نقاش

      ....................

  کج مانده بنفشه را

                    ماند

  در اخرین جعبه چوبی

            حکایت

  اوارگیها یش

             در این دیار   

 

   پلاسید

        در میان ما

   حتا خاک نیز

   چنین اش نمی خواست

                         فقیر

       که به حقارت تن نداده را

   چنین اش به اغوش کشد

                         حقیر

   

        هجران

            بی وطنی اش را

   کدام یک از شما

     بر بومها یتان

   اب و رنگی

       خواهید زد

   به رنگ

         بنفش

 

   ........................ 

   

/ 0 نظر / 4 بازدید