جيبهايم پراز نگاه های زيباست

    مشت ات بيار

 اين يکی رابتو می دهم

   نگاه علی را

    ببين

 چه استواری بر شانه دارد

 و چه زيبايی

          در خانه

  سير نخواهی شد

 من که

         نشدم

  ..................

 عشقی که بحرف در بياد حرف عشقو به لعجن می کشه  عشقی که به نقاشی

 تبديل بشه  در همان تابلو می مونه وخشک ميشه  عشقی که به موسيقی بدل

 بشه خسته کننده ميشه

 امااگه عشق به نگاه بشينه  تا زمانيکه تو هستی  نگاهت ميشه.

             .........................

/ 0 نظر / 2 بازدید