سکوت

سکوتم فریاد نمی شود

و رنجم را پایان نمی دهد

رنج بی جیغ زنجیره ی حیات نیست

و من ارزوی مرگ را نمی کنم

زیرا که تسلیم تسلایم نمی دهد

پشتم ار از شکست بود

پیشم نشکسته هنوز

فریاد. بامداد. م گیره ی گلویم را باز می کند

ومن  ارزوی مرگ را نمی کنم

در اواز های شبانه ام در سکوت

به تو می اندیشم

به تو...................

/ 0 نظر / 17 بازدید