اندر حکايت روشنفکران ايران

 

 دريک نشست علمی که به برسی مسايل اجتماعی وعلل عقب ماندگی ايران بحث

ميشد.

سخنران بعد از مقدمات گفت مسايل علمی مثل ۲+۲مساوی۴می باشد.

 يکی از جای خود بلند شد وفرياد زد .درود بر ۲+۲مساوی ۴وعده ايی با او هم صدا

 شدند

 يکی ديگر ازان طرف فرياد زد .مرگ بر ۲+۲مساوی ۴و عده ايی نيز با او همراهی

کردند

     وجلسه تمام شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید